เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

เปิด[122] เมื่อ 04/08/20 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศบูรณาการ รวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เปิด[60] เมื่อ 03/08/20 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เปิด[98] เมื่อ 03/08/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

เปิด[38] เมื่อ 29/07/20 อ่านต่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทร...

เปิด[24] เมื่อ 28/07/20 อ่านต่อ

การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา...

เปิด[70] เมื่อ 24/07/20 อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

เปิด[157] เมื่อ 24/07/20 อ่านต่อ

การปฐมนิเทศ และจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา...

เปิด[107] เมื่อ 16/07/20 อ่านต่อ

ตู้ปันสุข "หยิบแต่พอดี มีให้แบ่งปัน"

เปิด[80] เมื่อ 13/07/20 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

รับการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี...

เปิด[9] เมื่อ 04/08/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : รับการตรวจเยี่ยมประเมินความสามารถการอ่านและเขียน

เปิด[8] เมื่อ 01/08/20 อ่านต่อ

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

เปิด[10] เมื่อ 31/07/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.10

เปิด[8] เมื่อ 30/07/20 อ่านต่อ

รับการตรวจเยี่ยมด้านสถานที่ ภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา...

เปิด[10] เมื่อ 30/07/20 อ่านต่อ

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching ครั้งที่ 2

เปิด[21] เมื่อ 30/07/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียน

เปิด[3] เมื่อ 03/08/20 อ่านต่อ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เปิด[4] เมื่อ 01/08/20 อ่านต่อ

พิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ

เปิด[4] เมื่อ 01/08/20 อ่านต่อ

ขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กในโรงเรียน

เปิด[6] เมื่อ 31/07/20 อ่านต่อ

การจัดการวัดประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนครั้งที่1 ปีการศึกษา2563

เปิด[9] เมื่อ 31/07/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

เปิด[10] เมื่อ 29/07/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

ประเมินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสัตหีบ

เปิด[18] เมื่อ 05/08/20 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เปิด[5] เมื่อ 31/07/20 อ่านต่อ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

เปิด[15] เมื่อ 31/07/20 อ่านต่อ

อบรมอัคคีภัย

เปิด[5] เมื่อ 31/07/20 อ่านต่อ

นิเทศการใช้สื่อภาษาไทย

เปิด[10] เมื่อ 29/07/20 อ่านต่อ

พิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

เปิด[16] เมื่อ 29/07/20 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید