เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์...

เปิด[19] เมื่อ 16/09/20 อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม...

เปิด[17] เมื่อ 16/09/20 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

เปิด[29] เมื่อ 11/09/20 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เปิด[25] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

เปิด[29] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

เปิด[77] เมื่อ 03/09/20 อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำสร้างคนดีให้บ้านเมือง...

เปิด[214] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุงพัฒนา...

เปิด[159] เมื่อ 24/08/20 อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ...

เปิด[171] เมื่อ 19/08/20 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เปิด[12] เมื่อ 14/09/20 อ่านต่อ

โครงการ อย.น้อยบ้านหนองปรือ

เปิด[11] เมื่อ 11/09/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : รับนิเทศติดตามวิทยาการคำนวณ

เปิด[16] เมื่อ 05/09/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : สัปดาห์วิทยาศาสตร์2563

เปิด[12] เมื่อ 05/09/20 อ่านต่อ

อนุบาลบ้านบางพระ : วันแม่ 2563

เปิด[26] เมื่อ 02/09/20 อ่านต่อ

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

เปิด[29] เมื่อ 01/09/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

รับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป.นครราชสีมา เขต ๔

เปิด[13] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน EAST ZONE ในการสร้างสนาม BBL

เปิด[26] เมื่อ 31/08/20 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม

เปิด[23] เมื่อ 31/08/20 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การจัดการสึกษษทางไกลและสุขภาวะผู้เรียน

เปิด[44] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว...

เปิด[41] เมื่อ 24/08/20 อ่านต่อ

โครงการรักวินัยจราจรเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

เปิด[37] เมื่อ 24/08/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาครูแผ่นดิน

เปิด[16] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

มอบปลอกแขนสภานักเรียน

เปิด[13] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

รับมอบหน้ากากอนามัย

เปิด[17] เมื่อ 10/09/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

เปิด[45] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ เข้าค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อ

เปิด[30] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

เปิด[40] เมื่อ 29/08/20 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید