คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารแนวดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเทียบความรู้
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาฯ
แบบคำร้อง  
........- แบบคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ
........- แบบคำร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา
...... '- แบบคำร้องขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ
.....".- แบบคำร้องขอใบแปลใบเทียบวุฒิการศึกษา
....... - หนังสือมอบอำนาจ
........- หนังสือมอบอำนาจต่างประเทศ