ปรัชญาการทำงาน : เทคโนโลยีทันสมัย ร่วมใจพัฒนา สถานศึกษาเป็นฐาน องค์การแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ครูมืออาชีพ

เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างเสาธงชาติ รร.บ้านขลอด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ด้วยโรงเรียนบ้านขลอด ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะสร้างเสาธงชาติใหม่ เนื่องจากเสาธงชาติเดิมชำรุดทุรดโทรม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างเสาธงในครั้งนี้ ติดต่อได้ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบอร์  089-9134999 , รองผู้อำนวยการโรงเรียน 098-0157543 และครู 087-0713243 การสร้างเสาธงนั้นมีอานิสงส์อย่างยิ่ง อานิสงส์ในการสร้างธง
...... สมัยหนึ่งพระศาสดาสมณโคดม บรมครูเสด็จประทับอยู่ในบุพพารามวิหาร 
สมเด็จพระเจ้าปัสเสนทิโกศลราช กราบทูลถามถึงผลานิสงส์สร้างธงชัยบูชาพระรัตนตรัย 
พระบรมจอมไตรจึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่า ดูกรบพิตรพระราชสมภารการสร้างธงชัยบูชาพระ
รัตนตรัยนี้ มีผลานิสงส์อันอุดมยิ่งนัก ครั้งศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสี ยังมีบุรุษเข็ญ
ใจกับภริยา มีจิตศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาจะสร้างธงบูชาแก่พระรัตนตรัย จึงไปตัดไม้ในป่าเลือกหาต้น
บริสุทธิ์ดี ครั้นตัดแล้วนำมาไว้ในอารามพยายามถากให้เกลี้ยงเกลาจะทำให้เป็นเสาธง แต่ยังมิทันจะ
สำเร็จเลยเกิดโรคาพาธ กระทำกาลกิริยาตายไปด้วยจิตเลื่อมใสในเสาธงที่กระทำอยู่นั้นเป็นมูลเหตุนำ
บุรุษนั้นไปเปิดเป็นเทพบุตรในดาวดึงส์เสวยสมบัติทิพย์เนืองแน่นไปด้วยเทพอัปสรกัญญาต่อแต่กาล
นั้นมา มีบุรุษผู้หนึ่งได้ทัสนาเสาธงนั้นมิทันแล้วจึงมาจักแจงถากเกลาเสาธงนั้นเกลี้ยงงามดีแล้ว ยกเสา
ธงนั้นขึ้น ยังมิทันหาธงและทองมาประดับ ก็เกิดพยาธิร้ายภายในกายถึงความตายในปัจจุบันนั้น นำตน
ไปเกิดในชั้นดาวดึงส์เทวโลก มีวิมานทองสูง ๑๒ โยชน์ เป็นที่อยู่ ครั้นต่อมาอีกมีบุรุษผู้หนึ่งได้นำทอง
มาปิดเสาธงจนสำเร็จดูราวกะเสาธงนั้นเป็นแท่งทองธรรมชาติ ในกาลนั้นมีพ่อค้าห้าคนเดินทางมาพบ
เข้ามีจิตเลื่อมใสสละผ้าออกมากระทำเป็นธงผูกไว้บนเสา “กาลํ กตฺวา” ครั้นชนเหล่านั้นทำกาลกิริยา
แล้วก็ได้ไปเสวยทิพย์มีนางฟ้าแวดล้อมเป็นยศบริวารในเทวโลกสิ้นด้วยกันทั้งนั้น
 ทางโรงเรียนบ้านขลอดขออำนวยอวยพรแด่ทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไป

01/11/18 อ่าน(112) admin


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4218 - 20

Call center : 038-234218


دانلود آهنگ جدید