เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อการเผยแพร่สื่อ Akorm On Leam

    วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ มอบหมายให้ นายบุญเพชร  วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓  นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และศึกษานิเทศก์ จัดประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM ร่วมกับ บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้จัดทำสื่อ ออนไลน์  Aksorn On Learn ซึ่งเป็นสื่อที่ได้ออกแบบและพัฒนาบนพื้นฐานของความเข้ามจถึงครูผู้สอนและผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีการเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การศึกษาและการเรียนรู้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

     ในการนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จึงได้จัดการประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม 

 

https://www.facebook.com/3chonburi3

02/06/20 อ่าน(1013) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید