เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนบ้านภูไทร

โรงเรียนบ้านภูไทร นำโดย นางชุติกาญจน์  ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาทางไกลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะครูออกเยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือ แนะนำการเรียนการสอน และมีการนิเทศติดตาม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเตรีมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

22/05/20 อ่าน(15) บ้านภูไทร


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید