เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

        วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. ดร.วันชัย  บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ในเรื่องทิศทางการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVD-19)  และเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม๑ ชั้น ๓ สพป.ชลบุรีเ ขต ๓

https://www.facebook.com/3chonburi3

30/04/20 อ่าน(822) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید