เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร  วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ  ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการแจ้งผลการปฏิบัติงานในรอบที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในโอกาสนี้ได้มอบโล่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบแทน ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓    https://www.facebook.com/chon333/

14/11/19 อ่าน(240) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید