เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โรงเรียนวัดหนองจับเต่าจัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2561

               โรงเรียนวัดหนองจับเต่า  จัดกิจกรรม  อยู่ค่ายพักแรม  ของ ลูกเสือสามัญ  ประจำปีการศึกษา  2561  โดยจัดในวันที่  22-23  กุมภาพันธ์  2561  ณ  โรงเรียนวัดหนองจับเต่า  โดยมีนางกาญจนา  เทวศรัญยดิษฐ์  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว     มีคณะวิทยากรและคณะครูของโรงเรียนวัดหนองจับเต่า   ร่วมกันจัดกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง   โดยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ครั้งนี้  จัดเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีจิตสำนึก เสียสละต่อส่วนรวมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ทำประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศต่อไป

24/02/19 อ่าน(754) จินตนา กันเอม : เจ้าหน้าที่ทั่วไป


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید