นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
นายธนกฤตย์ มงคลวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสุขสันต์ สายงาม
ว่าที่ รต.อรพงษ์ อาษาเอื้อ
นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง
นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นายประสพ ศรีสมบูรณ์
นายธนกร ทองเลิศ
นางสาวษมาพร ศรีอิทธิยาจิต
นางเตือนใจ ด้วงละม้าย
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นางพัชรา บุรีเทศน์
นางมุกดา อามาลีนา
นางปรียานุช ศุขบุญมาก
นางวีรยา ทองเกลี้ยง
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นางส่งศรี นาถมทอง
นางปราญชลี มะโนเรือง
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์