นายวีรวัฒน์ วันนา
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

 

นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย
ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางวณิชยา อุ่นเรือน
นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพิไลพร ดรจันแดง
นางละออง ภู่เฉลิมศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางวีณา เสถียรพักตร์
นางสาววัชรี ชายศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ