นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
นางศิริพร สิทธิประการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

นางวัชรี รื่นภาคตะยะ
นางอรพรรณ โทสุวรรณ
นางสาวศิริลักษณ์ ลุ่ยพงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อัตราจ้าง