นายจักรพงศ์ สุวรรณรัศมี
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

 

นายสมพงษ์ บุหงาเกษมสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวเฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์
นางจุฬาภรณ์ ทัศพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพิชฌารักษ์ ภานุมาส
นางสำอาง ชาญพนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ
นางจีระภา ยิ้มศิลป์
นางอรทัย ลีลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ