นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
นางสาวอรทัย เศวตกิตติรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล
นางสาวนวลจิต หอมหวล
นางเพชรลดา มากคุณ
นางกฤษณา กันทัด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 
นางวัชรินทร์ ยังให้ผล
นางประทุม ทองน้อย
นางรุจี คังคายะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางกฤษณา อินธิมา
นางสาวสมรัตน์ เรืองอิทธินันท์
นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววันวิสา ปัญญาใส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน