นายวิชัย พวงภาคีศิริ
ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
ประธานกรรมการ

 

นายวุฒิชัย วีระวัฒน์
นายชรัตน์ จีนขาวขำ
นายประสาน จินตนากูล
นายสมโชค ยินดีสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสุเมตรา ผาติเสนะ
นางอภิรมย์ เป็นสุข
นางนุศรา สุโง๊ะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

 

ดร.ธนกฤตย์ มงคลวงษ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ