นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

 

นายเอนก ยังให้ผล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ
นางสรรัตน์ อัธยาตมวิทยา
นางสาวลาวัลย์ กิตติธรรมโม
นางทิพาภรณ์ ขลิบศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอิสริยารักษ์ มหาโยธี
นางอังสนา ศรีประเสริฐ
นางศศิกัญญา วงศ์แสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางกฤษณา จันทะแสน
อัตราจ้าง