นายศิวะ ทาทราย
รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3

 

นางสรรัตน์ อัธยาตมวิทยา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางดอกไม้ ทรัพย์แสง
นางปิ่นเพชร แช่มช้อย
นางรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางเบญจา พันธุ์ทอง
นายพรเทพ ศรีชาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายธีรพจน์ เฉยสะอาด
นายเสนห์ จุฬา
นายสุณะ รอบคอบ
นายไมตรี จันทรวิโรจน์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการ
นักการภารโรง(ช่วยราชการ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นายสัญชัย จันทรวิโรจน์
นางสาวปภัสรา พรหมสุวรรณ
คนสวน
แม่บ้าน